✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
FPM - MANAŽMENT FINANČNÝCH PROCESOV
Manažment finančných procesov je proces kvantifikácie potreby finančných zdrojov, rozsahu, času a toku tak, aby boli zabezpečené výrobné a odbytové procesy firmy.

Manažment neobežného majetku
Evidencia dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku, plány odpisov dlhodobého majetku, plánovanie obstarania majetku.

Manažment obežného majetku
Manažment zásob - analýza stavu a pohybu zásob po útvaroch a skupinách tovaru, analýza nepohyblivých zásob po útvaroch, po skupinách tovaru a podľa príčin vzniku. Cash-Flow pre zásoby. Manažment pohľadávok - analýza stavu a pohybu celkových pohľadávok a pohľadávok po splatnosti podľa útvarov, zákazníkov a autorov obchodných prípadov. Evidencia záznamov z vymáhania pohľadávok.

Manažment finančných zdrojov
Nástroje pre vyhodnotenie vhodnosti a efektivity využitia vlastných a cudzích finančných zdrojov.

Nákladové analýzy
Sledovanie vývoja nákladových položiek podľa účtovných kategórií a podľa charakteru nákladov. Plánovanie výšky nákladových položiek s ohľadom na dosahované hospodárske výsledky a ich optimalizácia v priebehu účtovného obdobia.

Finančné analýzy
Úlohou finančnej analýzy je hodnotiť pomocou špecifických metód a nástrojov finančnú situáciu podniku a určiť príčiny, ktoré ju ovplyvnili a predikovať finančné hospodárenie a finančnú stabilitu do budúcnosti.

MYRIADA obsahuje veľký počet funkcií, ktoré poskytujú výsledky typu:
- finančná analýza ex post,
- pomerová finančná analýza,
- porovnávacia finančná analýza,
- analýza relácií medzi majetkom a zdrojmi jeho krytia. 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.