✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
ELEKTRONICKA PROTIPOŽIARNA SIGNALIZÁCIA
Význam elektronickej požiarnej signalizácie (EPS)
EPS je jedným zo systémov na ochranu majetku pred účinkami požiaru. Pri jej aplikácii sa riadime v praxi platnou legislatívou – v prípade, že budova má v zmysle požiarneho projektu predpísanú certifikovanú EPS, máme vlastné kapacity s oprávnením na projektovanie, montáž a revízie nasledovných značiek profesionálnych certifikovaných EPS – ESSER rada 8000 a Hephais. Signalizáciu prítomnosti požiaru je možné vyviesť na pracovisko trvalej obsluhy, vybrané (mobilné) telefóny alebo signalizácia formou e-mail na vybrané adresy. K dispozícii je výber automatických (opticko-dymové čidla, tepelné a laserové čidla) a ručných (požiarne tlačítka) hlásičov. Samozrejmosťou je prepojenie na výťahový systém, automatických dverí a vzduchotechniky (ovládacie režimy v prípade požiaru). Na nami dodávané certifikované požiarne ústredne a požiarno-evakuačné rozhlasy vykonávame nielen projektovú dokumentáciu ale aj východiskové a pravidelné periodické revízie. Integrácia do systému IBC je možná na úrovni makrologiky (prevedenie bezpotenciálových vstupov a výstupov), je možné aj na protokolovej úrovni. V prípade, že objekt nemá v zmysle požiarneho projektu predpísanú certifikovanú požiarnu signalizáciu, cenovo výhodnou alternatívou je signalizácia prítomnosti požiaru na PLC automatoch. V takomto prípade je opticko-dymové čidlo s relé výstupom a požiarne tlačítko pripojené priamo do digitálneho vstupu IO modulu, odtiaľ je ďalej signál vedený cez zbernicu RS 485 do PLC automatu, čo je už priamo vizuálnou integrovanou súčasťou riešenia IBC. Poskytujeme ucelené riešenia nielen certifikovanej požiarnej ústredne, ale aj naväzujúcich technológií - dodávku požiarneho evakuačného rozhlasu a doplnkovej signalizácie.

V prípade, ak náš zákazník má v zmysle požiarneho projektu predpísanú požiarnu signalizáciu, vieme naprojektovať, dodať a revidovať certifikované elektronické požiarne signalizácie značky Hephais od SEFI&FARE, ako aj požiarno-evakuačný rozhlas TOA, ktorý môže slúžiť aj ako ozvučenie objektov.

Uvedené zariadenia disponujú štandardnými požadovanými prvkami a vlastnosťami:
  • adresovateľnosť snímačov
  • automatické hlásiče (opticko-dymové, laserové)
  • adresné ručné tlačítka
  • pripojenie sirén
  • výstupy na ďalšie systémy (vzduchotechnika, výťah)
  • zálohované zdroje napätia pre prípad výpadku elektrického prúdu
Okrem projektu, dodávky poskytujeme aj porealizačnú podporu:
  • východisková revízia v zmysle pokynov výrobcu a zákona č. 562/2005 dopl. Zák. č. 314/2001 ako aj vyhl. 718/2002 Zb. a zák. 124/2006
  • pravidelné revízie mesačné, kvartálne a ročné
  • zaškolenie obsluhy
  • inštruktáž na vedenie požiarnej knihy
Všetky revízie vykonávame na základe oprávnení od výrobcov a oprávnenia vykonávať revízie v zmysle zák. 124/2006. 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.