✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
MERANIE A REGULÁCIA SPOTREBY ENERGII
Ekonomika prevádzky a šetrenie energií je čoraz dôležitejším prvkom pri prevádzke budov. Do merania spotreby energií zahrňujeme meranie základných médií ako je voda, elektrická energia, plyn a teplo. Jednotlivé merania majú svoje odlišné špecifiká, merané ukazovatele však vieme vyviesť do jednotného ovládacieho panelu, výsledky spracovať do prehľadnej grafickej formy, posielať údaje ako formu prílohy k fakturáciám napr. nájomníkov atď. V prípade, že meranie a spotreba energií má slúžiť ako podklad pre fakturáciu, je potrebné použiť ciachované merače energií.

Meranie elektrickej energie
Najdôležitejšou veličinou je meranie energetického maxima Emax, ktorá sa meria spravidla v 15 minútových intervaloch a cieľom riešenia je dodržať zazmluvnené odbery energií v danom časovom intervale. Súčasťou riešenia je logická schéma so zadaním priorít, ktoré skupiny spotrebičov je potrebné regulovať, prípadne odpájať tak, aby boli dodržané zmluvné podmienky s distribútorom elektrickej energie. Okrem merania Emax realizujeme štandardné odpočty energií – pri hodnotách nad 63 A s tzv. prídavnými prúdovými transformátormi, pri hodnotách do 63 A so štandardnými digitálnymi elektromermi jednofázovými aj viacfázovými.

Meranie spotreby tepla
Spomedzi viacerých alternatív pre meranie spotreby tepla preferujeme meranie bezkontaktnými (ultrazvukovými) prechodovými meračmi na protokole Mbus, kde centrálny snímač meria prietok média (zvyčajne voda) a spočítaním rozdielu teplôt na prívodnom a vratnom potrubí a prenásobením objemu média nám vzniká údaj o množstve dodaného, resp. odobraného tepla.

Meranie spotreby vody
Technicky najjednoduchšie riešenie, spravidla pulzné merače poskytujú informácie o odbere s presnosťou na 10 litrov. Klient sa spravidla rozhoduje medzi meraním spotreby úžitkovej (studenej) alebo aj teplej vody, pričom v prípade teplej užitkovej vody v kombinácii so snímaním teploty vody je možné vyhodnotiť aj množstvo dodanej energie.

Meranie spotreby plynu
V súvislosti s platnou vyhláškou č. 508/2009 snímame informácie z plynomeru (nevýbušné prevedenie) a tieto spracujeme ďalej do vizuálnej a tabuľkovej podoby.

Výhody riešenia IBC
Výhodou nášho riešenia je meranie v tzv. reálnom čase bez ohľadu na vzdialenosť– merané hodnoty vieme periodicky snímať aj v menších ako sekundových intervaloch, k časovému posunu je potrebné pripočítať niekoľko milisekúnd (prenos údajov po lokálnej LAN) až 600 milisekúnd v prípade prenosu dát cez družicu s ohľadom na značnú geografickú vzdialenosť. Frekvenciu snímania údajov je možné nastaviť a doporučujeme zvážiť po konzultácii so zadávateľom – sú prípady, kedy postačuje napr. jednorázové denné meranie (denný odpočet spotreby vody – napr. o polnoci za predchádzajúci deň), naopak v prípade Emax je potrebná menšia časová vzorka tak, aby sa mohlo predísť prípadným sankciám za prekročenie odberného limitu. 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.